Terms and Conditions

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

 

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ELSA Antwerpen op de website, het gebruik van de website en op elke via de Website tot stand gekomen overeenkomst.
 2. ELSA Antwerpen kan deze algemene voorwaarden ten allen tijde wijzigen en/of aanvullen. Wijzigingen gelden niet voor reeds gesloten overeenkomsten. De persoon die niet instemt met de meest actuele algemene voorwaarden zoals die op website terug te vinden zijn kan geen dienst/ product van ELSA Antwerpen aanschaffen.
 3. Eventuele algemene voorwaarden en of andere voorwaarden van de klant/ lid van de website zijn hier niet van toepassing. ELSA Antwerpen wijst deze uitdrukkelijk af.

 

Artikel 2. Prijs

 

 1. Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief btw en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.
 2. ELSA Antwerpen kan de Klant een voor ieder product unieke en welbepaalde korting toekennen op de prijs (hierna “ledenprijs”) in het geval dat de Klant lid is van
  ELSA Antwerpen. De ledenprijs wordt enkel toegekend indien nadrukkelijk weergegeven op de website bij desbetreffend ticket en indien de Klant voorafgaand aan de aankoop alle noodzakelijke formaliteiten voor zijn lidmaatschap van ELSA Antwerpen heeft volbracht. ELSA Antwerpen behoudt zich het recht om het verschil tussen de normale prijs en de verlaagde ledenprijs terug te vorderen, indien de Klant zich verkeerdelijk of onder valse voorwendselen op dergelijk lidmaatschap heeft beroepen.
 3. Als leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld op moment van afrekenen.
 4. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 3. Aanbod

 

 1. Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. ELSA Antwerpen is immers ten dele afhankelijk van informatie die wordt aangeleverd door haar partners.
 2. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden ELSA Antwerpen niet. ELSA Antwerpen is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. ELSA Antwerpen is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.
 3. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door ELSA Antwerpen. ELSA Antwerpen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een ticket. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 

Artikel 4. Online aankopen

 

 1.  De Klant dient als volgt zijn of haar bestelling te plaatsen:
 • zich aanloggen op de website van ELSA Antwerpen
 • selecteren van de gewenste tickets;
 • toevoegen van het gewenste aantal in het Winkelmandje;
 • aanvullen van de factuurgegevens;
 • verstrekken van betaalgegevens;
 • bevestiging van de bestelling;

 

 1.   De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:
 • via kredietkaart;
 • via bankkaart;
 • via Apple Pay.

 

 1. ELSA Antwerpen is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

 

Artikel 4. Levering

 

 1. ELSA Antwerpen zal de inhoud van de bestelling aan de Klant leveren op digitale wijze. De Klant ontvangt na bestelling een mail met de bijhorende tickets, bevestiging van inschrijving en/of QR-code.
 2. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij de goederen fysiek per mail in bezit heeft gekregen.
 3. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door ELSA Antwerpen was geboden.

 

Artikel 5. Terugbetalingsregeling en Herroepingsrecht

 

 1. De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij ELSA Antwerpen.
 2. Indien en voor zover het event door ELSA Antwerpen wordt geannuleerd, zal ELSA Antwerpen aan de Klant nooit méér vergoeden dan de ticketprijs, zoals verkocht door ELSA Antwerpen.
 3. De Klant beschikt niet over een herroepingstermijn op basis van artikel VI.53, 12° Wetboek Economisch Recht.
 4. De Klant kan de aangekochte tickets zelf doorverkopen indien hij niet meer in de hoedanigheid is om aanwezig te zijn.
 5. Onverminderd hetgeen is bepaald elders in deze Voorwaarden heeft ELSA Antwerpen het recht de overeenkomst tot gebruik van de tickets bestellen meteen, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder schadeplichtig te worden jegens Klant, te ontbinden en gereserveerde tickets te annuleren, indien de Klant niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen of de Klant naar mening van ELSA Antwerpen fraude heeft gepleegd, valse betaalgegevens heeft opgegeven, een betaling intrekt dan wel indien ELSA Antwerpen anderszins onregelmatigheden constateert bij de aankoop of inschrijving.

 

Artikel 6. Aantasting geldigheid 

 

 1. Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.
 2. Het nalaten op gelijk welk moment door ELSA Antwerpen om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

Artikel 7. Contact 

 

 1. Indien u nog een vraag heeft met betrekking tot de algemene voorwaarden zoals hierboven weergegeven kan u contact opnemen via:

in**@el***********.be

-FACEBOOK; ‘ELSA Antwerpen’

-POST; Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen.

Latest Posts
september 12, 2022
september 11, 2022
september 10, 2022
Ads
Categories